Päihdehuoltoon liittyvät säädökset

Päihdehuoltoon liittyvä lainsäädäntö ei tue lääkkeetöntä toipumistavoitteista hoitoa. Lakia pitää muuttaa.

Päihdehuoltolaki 41/1986

Tässä laissa säädetään päihdehoidoista sekä käyttäjien että läheisten osalta.

"Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta."

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Tässä laissa säädetään kuntien järjestämisvastuista.

"Lain tarkoituksena on:

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä."

 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Tässä laissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvin voinnin edistämisestä.

Tärkeää on tietää, että asiakkaalla on oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalvelujen järjestämisestä (45§). 

"Tämän lain tarkoituksena on:

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta;

3) turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet;

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa;

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä 1–4 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi."

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidoista eräillä lääkkeillä 33/2008

Tämän lain tulkinnassa on ongelmia. Tähän liittyvää säädöstä tulisi korjata käytetyn termistön osalta ja lakiin tulisi lisätä velvollisuus liittää lääkkeetön toipumistavoitteinen hoito rinnalle. Vieroitus ja korvauslääkitys eivät ole hoitoja, vaan hoidon mahdollistavia toimenpiteitä millä riippuvuutta aiheuttava aine voidaan turvallisesti laskea elimistöstä. Nyt korvauslääkityksellä voidaan pitää vaikka lopun elämää, koska toipumistavoitteet ja hoitovelvoite uupuu säädöksistä.

 

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005

Lain tarkoituksena on, että Kansaneläkelaitos järjestää ja korvaa kuntoutusta sekä turvaa kuntoutujan toimeentuloa kuntoutuksen aikana tämän lain mukaisesti.

 

Lastensuojelulaki 417/2007

Tämä laki turvaa lasten etua, olipa sitten kyseessä päihdevanhempien lapsi tai päihteitä käyttävä lapsi.

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM082:00/2017

Lausuntopalvelussa pyydetään lausuntoja lakiehdotukselle, millä tulee olemaan vaikutusta tahdosta riippumattomaan hoitoon pääsemisessä ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa.

Aineriippuvuussairauksissa henkilö ei itse ole kykenevä haluamaan hoitoa, koska vieroitusoireet pakottavat hankkimaan aineita keinolla millä hyvänsä. Vieroitus avohoidossa pitäisi kieltää lailla ja jokaiseen lääkevieroitukseen pitäisi sisällyttää toipumistavoite täysraittiudesta. Tahdonvastainen hoito tulisi olla toipumiseen tähtäävää hoitoa ja riittävän pitkäaikaista suhteessa käyttökaaren vaiheeseen.

 

Poliisi - Huumausainerikokset

"...Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon."