Oikeustapauksia

Oikeustapauksia

 

Kuopion HAO 31.05.2012, 12/0225/2

"Kuntien välisessä hallintoriita-asiassa ratkaistavana oli kysymys siitä, pidettiinkö huostaanotettujen ja sijaishuoltoon sijoitettujen lasten vanhemmille järjestetyn korvaushoidon kustannuksia lastensuojelun kustannuksina, joista vastuussa oli lasten kotikunta, vai terveydenhuollon menoina, joista vanhempien asuinkunta oli vastuussa. Asiassa oli riidatonta, että lasten kotikunta vastasi lastensuojelukustannuksista."


Hämeen LO 3.9.1998, 430/3

"Oikeuskysymyksenä oli, voiko kunta jättää antamatta maksusitoumuksen päihdehuoltoa antavaan, asiakkaan esittämään laitokseen, kun sosiaalitoimen talousarviossa ei ollut varattuna määrärahoja kyseisessä laitoksessa annettavaan hoitoon."

 

Keski-Suomen LO 11.9.1997, 571

"Oikeuskysymyksenä oli, voiko kunta jättää antamatta maksusitoumuksen päihdehuoltoa antavaan laitokseen sillä perusteella, ettei hakijalla ole hoitoon ehdotonta oikeutta ja että tarkoitukseen varatut määrärahat on kohdistettu ensisijaisesti työelämässä mukana oleville lapsiperheiden huoltajille."

 

Uudenmaan LO 8.12.1992, 1802/2

"Oikeuskysymyksenä oli, voiko kunta jättää antamatta maksusitoumuksen
päihdehuoltoa antavaan laitokseen sillä perusteella,
että kunta ei määrärahojen niukkuuden vuoksi katso
voivansa antaa maksusitoumusta."

 

Mikkelin LO 5.2.1992, 56

"Kunta oli järjestänyt päihdehuollon kuntoutushoidon oman kuntainliittonsa
kuntoutumiskeskuksessa. Asiakkaan pyydettyä
maksusitoumusta valitsemaansa yksityiseen kuntoutusklinikkaan
sosiaalilautakunta hylkäsi hakemuksen hoitomaksun osalta ja
päätti ratkaista toimeentulotuen myöntämisen asiakasmaksuun
erikseen kun on saatu selvitys perheen taloudellisesta tilanteesta."

 

KKO:2003:11

"Siitä, mitä asiassa on tullut ilmi, A:lla voidaan päätellä olevan voimakas motivaatio muuttaa elämäntapojaan ja suoriutua myös yhdyskuntapalvelusta. Kun yhdyskuntapalvelusta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuja esteitä ei ole, Korkein oikeus harkitsee oikeaksi määrätä A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua."

"A:lle määrätään hovioikeuden hänelle tuomitseman seitsemän kuukauden 15 päivän yhteisen vankeusrangaistuksen sijasta 165 tuntia yhdyskuntapalvelua. Tällöin on otettu rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla huomioon A:n vapaudenmenetysaika 1 kuukausi 8 päivää (6.11. - 13.12.2001)."

 

KKO:2004:45

"Edellä mainituista seikoista voidaan päätellä, että A:n halu ja tarve päästä uudelleen eroon päihteistä on vahva ja että hänen tulevaisuuttaan koskeva ennuste on hyvä. Näissä olosuhteissa myös yhteiskunnan edun mukaista on, että rangaistuslajia valittaessa annetaan merkitystä sille henkiselle ja taloudelliselle panostukselle, joka huumausaineen käyttäjän kuntouttamiseen pitkäaikaisessa hoidossa ja sen jälkeen käytetään. Nämä tekijät yhdessä sen kanssa, että kysymyksessä oleva rikos on liittynyt siihen päihdeongelmaiseen elämäntaustaan, josta A pyrkii irti, puoltavat sitä, että rikoksen vakavuudesta huolimatta rangaistus määrätään ehdolliseksi ja että sen täytäntöönpano siis jää riippumaan A:n vastaisesta rikkeettömästä käyttäytymisestä. "